Ứng dụng HueP là mạng xã hội được xây dựng riêng cho công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngoài việc là công cụ trao đổi thông tin nhanh về công việc, HueP còn là nơi giúp cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức nắm nhanh kết quả thực hiện công việc cũng như những thông tin mới cần cập nhật qua đó thực hiện các chỉ đạo và tương tác nhanh cho công việc. Thông qua trí tuệ nhân tạo, HueP là công cụ vận hành cho mạng lưới nghe dân nói, mạng lưới chủ nhật xanh và các mạng lưới khác theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.