Giới thiệu
 
- Ứng dụng Hue-S là hệ thống ứng dụng trên nền tảng di động phục vụ cho người dân và du khách các vấn đề về mọi mặt của đời sống xã hội: bao gồm hệ thống phản ánh hiện trường, thông tin cảnh báo, giao thông, y tế, giáo dục, du lịch, dịch vụ hành chính công...
 
- Ứng dụng HueG là hệ thống ứng dụng trên nền tảng di động dành cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc quản lý, theo dõi, xử lý các ứng dụng chính quyền điện tử...
- Ứng dụng Hue-S là hệ thống ứng dụng trên nền tảng di động phục vụ cho người dân và du khách các vấn đề về mọi mặt của đời sống xã hội: bao gồm hệ thống phản ánh hiện trường, thông tin cảnh báo, giao thông, y tế, giáo dục, du lịch, dịch vụ hành chính công...   - Ứng dụng HueG là hệ thống ứng dụng trên nền tảng di động dành cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc quản lý, theo dõi, xử lý các ứng dụng chính quyền điện tử...   - Ứng dụng HueP là ứng dụng...
Dịch vụ Đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế