MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA
Thứ nhất: Có thông tin để sàng lọc và hỗ trợ công tác phòng chống dịch covid-19 một cách chính xác, kịp thời và hiệu quả.
Thứ hai: Trong trường hợp phát hiện nghi nhiễm liên quan thì kịp thời triển khai các biện pháp hỗ trợ y tế.
Thứ ba: Cơ sở để triển khai các giải pháp chăm sóc ý tế tại nhà đối với người cao tuổi, người có bệnh nền trong giai đoạn dịch bệnh và phục vụ về sau.
Thứ tư: Xác thực thông tin nhằm hỗ trợ các dịch vụ trực tuyến hướng đến tránh tiếp xúc trong công tác phòng chống dịch bệnh.
 
THÔNG TIN CẦN LƯU Ý 
Đảm bảo độ chính xác thông tin: Người khai báo cần đảm bảo và chịu trách nhiệm độ chính xác thông tin được cung cấp. Việc khai báo không chính xác sẽ ảnh hưởng rất lớn cho công tác phòng chống dịch cũng như việc hỗ trợ y tế toàn dân.
Bảo mật thông tin: Thông tin khai báo được lưu trữ theo chế độ bảo mật cao nhất theo quy định của nhà nước và không chia sẻ cho bất cứ trường hợp nào. Thông tin chỉ phục vụ cho các mục đích trên và không sử dụng cho các mục đích khác.
Đồng bộ dữ liệu: Thông tin khai báo ở ứng dụng này sẽ được đồng bộ với thông tin khai báo của Bộ Y tế và không cần khai báo nhiều nơi khác nhau, kể cả tờ khai bằng giấy.