Tìm...

DANH BẠ BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC PHÒNG BAN TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Ban giám đốc
1 Bùi Hoàng Minh Giám đốc 0916184796 bhminh.stttt@thuathienhue.gov.vn
2 Hồ Văn An Phó Giám đốc 0905118435 hvan.stttt@thuathienhue.gov.vn
3 Trần Trọng Hiếu Phó Giám đốc 0935748622 tthieu.stttt@thuathienhue.gov.vn
Hành chính - Tổng hợp
4 Hồ Văn Trọng Trưởng phòng 0984995995 hvtrong.stttt@thuathienhue.gov.vn
5 Lê Thị Minh Trang Chuyên viên 01698340669 ltmtrang.stttt@thuathienhue.gov.vn
6 Lê Thị Phương Hòa Kế toán 0905828353 ltphoa.stttt@thuathienhue.gov.vn
7 Đoàn Nguyễn Phương Thảo Văn thư 0914360160 dnpthao.stttt@thuathienhue.gov.vn
Công nghệ thông tin
8 Võ Quang Huy Phụ trách phòng 0905880722 vqhuy.stttt@thuathienhue.gov.vn
9 Lê Thị Nhật Thịnh Phó trưởng phòng 0935569909 ltnthinh.stttt@thuathienhue.gov.vn
10 Phạm Văn Dương Chuyên viên 0917400300 pvduong.stttt@thuathienhue.gov.vn
11 Đoàn Thị My Sa Chuyên viên 0905988797 dtmysa.stttt@thuathienhue.gov.vn
12 Lê Quang Phúc Chuyên viên 0973551665 lqphuc.stttt@thuathienhue.gov.vn
Dự án
13 Nguyễn Quang Phúc Trưởng phòng 0914162729 nqphuc.stttt@thuathienhue.gov.vn
14 Trần Minh Trí Chuyên viên 0905996822 tmtri.stttt@thuathienhue.gov.vn
Đào tạo và Phát triển Dịch vụ
15 Nguyễn Thị Mỹ Trâm Phụ trách phòng 0933283873 ntmtram.stttt@thuathienhue.gov.vn
16 Hồ Đức Tuấn Chuyên viên 0983581911 hdtuan.stttt@thuathienhue.gov.vn
17 Trần Phước Phú Chuyên viên 0932572552 tpphu.stttt@thuathienhue.gov.vn
Truyền thông
18 Trịnh Quang Nhật Bình Phụ trách phòng 0935356066 tqnbinh.stttt@thuathienhue.gov.vn
19 Lưu Tuấn Thành Chuyên viên 0945159955 ltthanh.stttt@thuathienhue.gov.vn
20 Hàn Tiểu Oanh Chuyên viên 01225521176 htoanh.stttt@thuathienhue.gov.vn

 

Các tin khác