Tìm kiếm
Chức năng, nhiệm vụ phòng Dự án
Ngày cập nhật 31/03/2016

Tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm trong việc xây dựng các văn bản quản lý, các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, các mô hình, giải pháp thúc đẩy sự phát triển về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện các dịch vụ tư vấn, thiết kế xây dựng, giám sát, thẩm tra các chương trình, công trình, dự án, đề án về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

Quản lý và thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác tư vấn thực hiện các dự án: Soạn thảo hợp đồng, biên bản nghiệm thu thanh lý, các tài liệu liên quan.

Chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi tiến độ các dự án đang thực hiện và có chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với Lãnh đạo Trung tâm.

Tham mưu và triển khai các hoạt động liên quan đến chữ ký số; Nghiên cứu các giải pháp tích hợp chữ ký số vào các ứng dụng của tỉnh, hỗ trợ triển khai chữ ký số đối với các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh.

Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, các chương trình mục tiêu quốc gia và các nhiệm vụ được giao về lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Truyền thông đa phương tiện.

Được đề nghị các phòng thuộc Trung tâm đóng góp ý kiến, cung cấp thông tin, tư liệu, tài liệu, số liệu liên quan cần thiết để phục vụ công tác chuyên môn. Phối hợp với các phòng thực hiện cung cấp các dịch vụ đến khách hàng.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất; quản lý tài sản, hồ sơ tài liệu của phòng theo quy định của pháp luật;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

Xem tin theo ngày