Tìm kiếm
Giới thiệu Trung tâm
Ngày cập nhật 20/12/2012

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (Center of Information Technology and Communications) là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế, được thành lập theo quyết định số 2124/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông. Quản lý, tổ chức, đăng ký và phối hợp cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông. Tổ chức và triển khai các hoạt động đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
 
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ:

- Tham gia nghiên cứu, phối hợp tham mưu cho Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng các văn bản quản lý, các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, các mô hình, giải pháp thúc đẩy sự phát triển về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức nghiên cứu, tham mưu và triển khai thực hiện các nội dung về phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp Công nghệ thông tin và Truyền thông; đặc biệt chú trọng lĩnh vực công nghiệp phần mềm và công nghiệp nội dung số.

- Nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ về phần mềm và nội dung số; tham gia tuyển chọn, đấu thầu thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của nhà nước, các nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc các chương trình, đề án, dự án và các nhiệm vụ đột xuất của tỉnh và Lãnh đạo Sở giao.

- Tổ chức nghiên cứu các đề xuất, thử nghiệm, mô phỏng, áp dụng tri thức và giải pháp công nghệ thông qua các mô hình thực tiễn để đánh giá, hoàn thiện và nhân rộng trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

- Tổ chức điều tra, thu thập thông tin, thống kê, phân tích, đánh giá hiện trạng về tình hình ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu dự báo xu hướng phát triển và cung cấp các thông tin, tư liệu chuyên ngành; xây dựng các dịch vụ công, kho thông tin, trang thông tin điện tử về thị trường, doanh nghiệp, sản phẩm phần mềm và nội dung thông tin số; xây dựng các thư viện chuyên ngành, các tài liệu chuyên môn, sách trắng, hướng dẫn về khung pháp lý và sở hữu trí tuệ, môi trường đầu tư, cơ hội thị trường và kinh doanh trong lĩnh vực truyền thông, công nghiệp phần mềm và công nghiệp nội dung số.

- Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, các chương trình mục tiêu quốc gia và các nhiệm vụ được giao về lĩnh vực Công nghệ thông tin, Xuất bản – Báo chí, Thông tin đối ngoại, Thông tin cơ sở, Bưu chính, Viễn thông và Truyền thông đa phương tiện.

- Tổ chức, phối hợp với các cơ quan có liên quan để quản lý và vận hành hệ thống Cổng/trang thông tin điện tử các cấp, các hệ thống phần mềm ứng dụng phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Chịu trách nhiệm liên thông, tích hợp thống nhất các hệ thống phần mềm đang triển khai tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh hướng đến thống nhất môi trường triển khai các giải pháp phần cứng, phần mềm.

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các chủ trương, chính sách và các thông tin quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Thực hiện các dịch vụ tư vấn, thiết kế xây dựng, giám sát, thẩm tra các chương trình, công trình, dự án, đề án về lĩnh vực thông tin và Truyền thông; xây dựng các hệ thống thông tin, chương trình ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân; tham mưu và triển khai các hoạt động liên quan đến chữ ký số; thực hiện các dịch vụ khác về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông theo đúng quy định của pháp luật; kinh doanh thiết bị chuyên ngành thông tin và truyền thông và những mặt hàng pháp luật cho phép.

- Tham gia xây dựng nội dung, chương trình và tổ chức, thực hiện các khoá đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn và cấp văn bằng, chứng chỉ về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông theo đúng quy định của pháp luật. Đào tạo, liên kết, hợp tác với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, sản xuất kinh doanh, các hội ngành nghề, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm phát triển các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao và cấp giấy chứng nhận chuyên ngành theo đặt hàng của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức liên quan đến lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

- Tổ chức đào tạo và kiểm tra sát hạch về trình độ và cấp giấy chứng nhận về các khóa đào tạo chuyên môn theo qui định hiện hành của UBND tỉnh đối với đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT.

- Tổ chức thực hiện các sự kiện, hội nghị, hội thảo, họp báo, triển lãm; tổ chức xuất bản các ấn phẩm Thông tin và Truyền thông theo đúng quy định của pháp luật.

- Được thu phí và lệ phí các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm và theo quy định của pháp luật.

- Được chủ động phát triển các hoạt động sự nghiệp có thu liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm, trao đổi các sản phẩm tạo ra từ quá trình nghiên cứu - phát triển, hợp tác, thu hút đầu tư, mở rộng phạm vi, qui mô hoạt động của Trung tâm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm theo các qui định của pháp luật. Cung cấp các dịch vụ khác trong các lĩnh vực tư vấn, nghiên cứu, triển khai, sản xuất, quảng cáo trên mạng; tạo thêm các nguồn thu nhằm mở rộng phạm vi và quy mô hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm và theo qui định của pháp luật, bảo toàn và phát triển các nguồn lực được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Xem tin theo ngày