Tìm kiếm
Danh sách dự án triển khai
Ngày cập nhật 21/12/2012
STT TÊN DỰ ÁN THỜI GIAN
1 Nâng cấp phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh 2014 - 2015
2 Triển khai phần mềm thông tin và công khai dịch vụ công trên địa bàn thành phố Huế 2014 - 2015
3 Xây dựng cơ sở dữ liệu về hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng 2014 - 2015
4 Xây dựng CSDL Tài sản công tỉnh Thừa Thiên Huế  2012 - 2013
5 Tích hợp chữ ký số cho các ứng dụng dùng chung Website và hệ thống email công vụ cho các cơ quan nhà nước 2012 - 2013
6 Kết nối mạng WAN đến Xã, Phường, Thị trấn thuộc UBND huyện và Thị xã  2012 - 2013
7 Xây dựng hệ thống chứng thực điện tử các văn bản pháp lý  2012
8 Nâng cấp Website Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế  2011 - 2012
9 Triển khai, nâng cấp phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch từ cấp tỉnh đến cấp xã 2011 - 2012
10 Nâng cấp và mở rộng cổng thông tin điện tử thành phố Huế  2011
11 Xây dựng hệ thống một cửa điện tử cấp huyện tại UBND huyện Hương Trà 2011
12 Xây dựng hệ thống xác thực tập trung cho các phần mềm 2011
13 Xây dựng phần mềm lưu trữ thông tin thi đua, khen thưởng 2011
14 Xây dựng phần mềm cấp giấy phép xây dựng 2011
15 Xây dựng phần mềm quản lý doanh nghiệp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế 2011
16 Điều chỉnh mở rộng quy mô phần mềm Giám sát đầu tư 2011 
17 Xây dựng phần mềm quản lý giám sát đầu tư 2010 - 2011
18 Xây dựng phần mềm thống kê, giám sát các Trang TTĐT của các Sở, Ban, Ngành 2009 - 2010
19 Kết nối mạng tin học diện rộng đến các phòng của UBND các huyện  2009 - 2010
20 Đầu tư xây dựng hạ tầng mạng LAN ở UBND các phường, xã, thị trấn.  2009 - 2010
21 Xây dựng hạ tầng Trung tâm Dữ liệu của Tỉnh  2009 - 2010
22 Xây dựng hệ thống mạng tin học diện rộng thành phố Huế  2009
23 Xây dựng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh  2009
24 Xây dựng Trang thông tin điện tử của các huyện – giai đoạn 2  2009
25 Thiết lập kết nối mạng WAN của Tỉnh về Sở Thông tin và Truyền thông 2009
26 Nâng cấp, triển khai và hướng dẫn sử dụng dịch vụ Email cho cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh 2009
27 Xây dựng phần mềm quản lý số liệu chuyên ngành Công nghệ Thông tin và Truyền thông  2009
28 Ứng dụng CNTT vào hoạt động Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô  2008 - 2009
29 Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ số hóa Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế  2008
30 Xây dựng Website và CSDL chuyên ngành  2007
31 Xây dựng mạng tin học diện rộng tỉnh – giai đoạn 4  2007
32 Xây dựng Cổng thông tin điện tử ngành Du lịch  2006

 

 

Các bài khác
Xem tin theo ngày