Tìm kiếm
Xây dựng hệ thống chứng thực điện tử các văn bản pháp lý
Ngày cập nhật 21/12/2012

Đặt nền móng để đưa Thừa Thiên Huế lên một giai đoạn mới về ứng dụng CNTT, triển khai các dịch vụ hành chính công điện tử một cửa ở giai đoạn 3. Triển khai hệ thống đăng ký văn bản pháp lý tại các đơn vị công chứng và các Sở, Ban, Ngành có chức năng cấp phép.

Quy mô:
Hệ thống sau khi xây dựng sẽ triển khai thí điểm một số đơn vị, sau đó sẽ nhân rộng ra các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Phạm vi:
- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Địa điểm đầu tư: Triển khai thí điểm tại 09 đơn vị:
+ Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
+ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế
+ Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế
+ Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế và 01 phòng công chứng
+ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế
+ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế
+ UBND Thành phố Huế và 01 phường nội thành
- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2013 – 2014

 

Các bài khác
Xem tin theo ngày