Tìm kiếm
Nâng cấp phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh.
Ngày cập nhật 20/02/2014

Nâng cấp hệ thống quản lý công chức – viên chức sẽ giúp các đơn vị tin học hóa công tác quản lý nhân sự và báo cáo kịp thời tình trạng nguồn lực nhân lực của mình lên đơn vị quản lý cấp trên, các đơn vị cấp trên có thể dễ dàng quản lý nhân sự của đơn vị cấp dưới. 

Nâng cấp hệ thống quản lý công chức – viên chức nhằm ứng dụng trong việc quản lý nguồn nhân lực, chính sách cán bộ...nhằm đưa ra các quyết định trong lĩnh vực xây dựng đội ngũ lao động đủ khả năng và trình độ đáp ứng các nhu cầu trong giai đoạn mới.

Cung cấp kịp thời thông tin về hồ sơ nhân sự, các biến động trong quá trình công tác của cán bộ, công chức, viên chức,...tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tạo thuận lợi trong công tác báo cáo, thống kê theo các tiêu chí, yêu cầu về tình hình cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

 

 

Quy mô:

Tiến hành nâng cấp phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh triển khai đồng bộ cho tất cả các cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc tỉnh. Phần mềm nâng cấp sẽ được tích hợp vào hệ thống các Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị. Dữ liệu lý lịch cán bộ, công chức, viên chức sẽ được cài đặt tập trung tại Trung tâm thông tin dữ liệu điện tử tỉnh.

Triển khai đào tạo tập huấn hướng dẫn sử dụng cho các đơn vị tham gia dự án gồm: các Sở, Ban, Ngành, các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế (40 đơn vị/mỗi đơn vị 3 người). 

Phạm vi:

- Chủ đầu tư: Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh;

- Địa điểm thực hiện dự án: Tại các đơn vị được triển khai thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (Hosting tại Trung tâm thông tin dữ liệu điện tử tỉnh – Sở Thông tin và Truyền thông);

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2014-2015;

Các bài khác
Xem tin theo ngày