Tìm kiếm
Xây dựng cơ sở dữ liệu về hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng
Ngày cập nhật 20/02/2014

- Đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh; giảm thiểu các tranh chấp có thể xảy ra khi một tài sản có thể được dùng để giao dịch nhiều lần tại các tổ chức hành nghề công chứng khác nhau.
- Đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ UBND tỉnh, Sở Tư pháp, UBND cấp xã, huyện, thị xã, thành phố Huế và các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh thực hiện việc tin học hóa quản lý nhà nước về công chứng, chứng thực và hoạt động công chứng, chứng thực.
 

Quy mô:

Dự án "Xây dựng cơ sở dữ liệu về hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng" bao gồm:

- Xây dựng phần mềm ứng dụng.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu cho hệ thống.

Hệ thống cơ sở dữ liệu được cài đặt tập trung tại Trung tâm thông tin dữ liệu điện tử tỉnh.

Hệ thống sau khi được xây dựng đảm bảo tích hợp được với hệ thống xác thực tập trung cho các phần mềm đã được triển khai.

Hệ thống sau khi được xây dựng triển khai ứng dụng tại 05 đơn vị, gồm: 04 phòng công chứng và Sở Tư pháp. Định hướng triển khai nhân rộng đến UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh trong các giai đoạn sau. 

Phạm vi:

- Đơn vị chủ dự án: Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh;

- Địa điểm đầu tư: 

+ Hệ thống cơ sở dữ liệu về công chứng, chứng thực hợp đồng, các giao dịch liên quan đến bất động sản và các tài sản có giá trị khác được cài đặt tại Trung tâm thông tin dữ liệu điện tử tỉnh; 

+ Hệ thống ứng dụng được cài đặt tại các tổ chức hành nghề công chứng, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, định hướng triển khai nhân rộng đến UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh;

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2014 - 2015.

 

 

Các bài khác
Xem tin theo ngày