Tìm kiếm
Xây dựng phần mềm quản lý số liệu chuyên ngành Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Ngày cập nhật 12/12/2012

Xây dựng phần mềm quản lý số liệu chuyên ngành Công nghệ Thông tin và Truyền thông nhằm cung cấp khả năng thu nhận và tổng hợp số liệu chuyên ngành của các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực BCVT, CNTT và XB-BC trên địa bàn tỉnh để báo cáo cho các cơ quan cấp trên và phục vụ cho công tác quản lý.

Quy mô:
Đầu tư xây dựng phần mềm có khả năng tích hợp vào hệ thống Trang thông tin điện tử đã được triển khai trong dự án “Xây dựng Website và CSDL chuyên ngành các Sở, Ban ngành”.

Phạm vi:
- Đơn vị đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Địa điểm thực hiện dự án: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2009.
 

Các bài khác
Xem tin theo ngày