Tìm kiếm
Tư vấn dự án
- Đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh; giảm thiểu các tranh chấp có thể xảy ra khi một tài sản có thể được dùng để giao dịch nhiều lần tại các tổ chức hành nghề công chứng khác nhau. - Đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ UBND tỉnh, Sở Tư pháp, UBND cấp xã, huyện,...
Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác giải quyết các thủ tục hành chính, bao gồm: - Hỗ trợ các đơn vị cải tiến quy trình công việc, thủ tục và chuẩn hoá nghiệp vụ trong lĩnh vực giải quyết các thủ tục hành chính; - Góp phần tiếp tục xây dựng hoàn thiện CSDL dịch vụ công và nâng cao hiệu quả...
Nâng cấp hệ thống quản lý công chức – viên chức sẽ giúp các đơn vị tin học hóa công tác quản lý nhân sự và báo cáo kịp thời tình trạng nguồn lực nhân lực của mình lên đơn vị quản lý cấp trên, các đơn vị cấp trên có thể dễ dàng quản lý nhân sự của đơn vị cấp dưới.  Nâng cấp hệ thống quản lý công chức...
Xây dựng hạ tầng Trung tâm Dữ liệu của Tỉnh với mục đích đồng bộ hóa tất cả các dữ liệu của tỉnh và của ngành, nhằm triển khai xây dựng các hệ thống phần mềm ứng dụng và dịch vụ CNTT, nâng cao năng lực phục vụ người dân, cung cấp các dịch vụ công trên môi trường mạng.
Được nâng cấp đáp ứng các yêu cầu ứng dụng thiết thực sẽ hiện đại hóa tối đa hoạt động cung cấp thông tin. Triển khai dịch vụ công của cơ quan quản lý, cũng như thuận tiện hóa việc khai thác thông tin, tương tác và giao tiếp dịch vụ của người dân, doanh nghiệp và các đối tượng có nhu cầu liên quan khác...
Đẩy mạnh tin học hóa hoạt động quản lý trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn toàn Tỉnh, tăng cường sử dụng văn bản điện tử, nâng cao năng lực phục vụ công dân và tổ chức thông qua việc cung cấp các dịch vụ công trên môi trường mạng.
Nhằm đảm bảo tính an toàn, bảo mật, không thể chối bỏ trong quá trình trao đổi thông tin trên môi trường mạng.
Đặt nền móng để đưa Thừa Thiên Huế lên một giai đoạn mới về ứng dụng CNTT, triển khai các dịch vụ hành chính công điện tử một cửa ở giai đoạn 3. Triển khai hệ thống đăng ký văn bản pháp lý tại các đơn vị công chứng và các Sở, Ban, Ngành có chức năng cấp phép.
Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ số hóa Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm giảm bớt thời gian và nhân sự của đơn vị, phục vụ tốt hơn cho học sinh, sinh viên và nhân dân.
Các bài khác
Xem tin theo ngày