Tìm kiếm
Công nghệ thông tin
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã đang và sẽ là đích đến của việc phát triển khoa học công nghệ, lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông trong thời gian tới. Những sản phẩm, ứng dụng, công nghệ mới của cuộc cách...
Mặc dù báo cáo được thực hiện từ năm 2004 nhưng cho đến nay vẫn thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu về chính phủ điện tử. Theo đó, mỗi phương pháp đánh giá chính phủ điện tử được phân loại theo từng khía cạnh của chính phủ điện tử mà phương pháp đó tập trung vào. Các khía cạnh của chính phủ điện...
Xem tin theo ngày