- Tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm trong việc tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các chủ trương, chính sách và các thông tin quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Tổ chức thực hiện các sự kiện, hội nghị, hội thảo, họp báo, triển lãm về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức xuất bản các ấn phẩm và sản phẩm truyền thông phục vụ cho việc tuyên truyền các nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, các chương trình mục tiêu quốc gia và các nhiệm vụ được giao về lĩnh vực Xuất bản – Báo chí, Thông tin đối ngoại, Thông tin cơ sở.

- Phối hợp với các đơn vị, cơ quan có liên quan xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức tập huấn, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Thông tin vàTruyền thông.

- Tổ chức thực hiện các cuộc điều tra, khảo sát thuộc lĩnh vực Thông  tin và Truyền thông.

- Tổ chức thực hiện công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh cho các hoạt động, sự kiện diễn ra tại cơ quan, đơn vị.

-Làm đầu mối chuẩn bị chương trình các cuộc họp báo và tiếp xúc với báo chí, tổ chức đưa tin, ảnh, các bài viết giới thiệu về đơn vị trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Được đề nghị các Phòng, đơn vị thuộc Trung tâm đóng góp ý kiến, cung cấp thông  tin, tư liệu, tài liệu, số liệu liên quan cần thiết phục vụ cho công tác chuyên môn. Phối hợp với các phòng thực hiện cung cấp các dịch vụ đến khách hàng.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất; quản lý tài sản, hồ sơ tài liệu của phòng theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.