Chức năng, nhiệm vụ phòng Đào tạo và Phát triển dịch vụ
Ngày cập nhật 31/03/2016

Tham gia xây dựng chương trình đào tạo; tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn và theo dõi việc cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật. Tổ chức hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin, truyền thông đa phương tiện, Công nghệ thông tin và chuyển giao các ứng dụng Công nghệ thông tin theo quy định của Tỉnh.

Tổ chức kiểm tra sát hạch về trình độ và theo dõi việc cấp giấy chứng nhận về các khóa đào tạo chuyên môn theo các qui định hiện hành của UBND tỉnh đối với đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT.

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực Công nghệ Thông tin trên địa bàn Tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

Tổ chức nghiên cứu thị trường, tìm kiếm các phương án, cơ hội, các đối tác kinh doanh để đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông; Lập và chủ trì thực hiện các kế hoạch kinh doanh dài hạn, ngắn hạn đảm bảo hiệu quả.

Được phép đề nghị các phòng thuộc Trung tâm đóng góp ý kiến, cung cấp thông tin, tư liệu, tài liệu, số liệu liên quan cần thiết phục vụ cho công tác chuyên môn. Phối hợp với các phòng thực hiện cung cấp các dịch vụ đến khách hàng

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm

Xem tin theo ngày