Chức năng, nhiệm vụ Phòng Công nghệ Thông tin
Ngày cập nhật 31/03/2016

Tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm trong việc tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin.

Tổ chức nghiên cứu các đề xuất, thử nghiệm, mô phỏng, áp dụng tri thức và giải pháp công nghệ thông qua các mô hình thực tiễn để đánh giá, hoàn thiện và nhân rộng trên địa bàn tỉnh trong các lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Thực hiện nghiên cứu phát triển các đề tài khoa học, các nhiệm vụ được giao về lĩnh vực công nghệ thông tin; Nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ về phần mềm và nội dung số.

Tổ chức nghiên cứu, thiết kế, xây dựng cơ sở dữ liệu và các hệ thống thông tin của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; điều tra, thu thập thông tin liên quan, nghiên cứu thống kê, phân tích, đánh giá hiện trạng về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

Duy trì hoạt động ổn định các trang Thông tin điện tử (tên miền: huecity.vn) phục vụ hoạt động các trang thông tin và các ứng dụng công nghệ thông tin của các Doanh nghiệp theo chương trình “Hỗ trợ Doanh nghiệp”.

Thiết kế và duy trì hoạt động ổn định trang Thông tin điện tử cho các tổ chức, doanh nghiệp.

Tổ chức thực hiện, đánh giá tổng kết; tham mưu xây dựng kế hoạch đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức và doanh nghiệp trong tỉnh.

Chịu trách nhiệm cung cấp các giải pháp tích hợp thống nhất các hệ thống phần mềm đang triển khai tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh hướng đến thống nhất môi trường triển khai các giải pháp phần mềm.

Tham mưu và triển khai các hoạt động liên quan đến thương mại điện tử.

Phối hợp với các phòng ban triển khai, xây dựng, giám sát các công trình trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Được đề nghị các Phòng, đơn vị thuộc Trung tâm đóng góp ý kiến, cung cấp thông tin, tư liệu, tài liệu, số liệu liên quan cần thiết phục vụ cho công tác chuyên môn. Phối hợp với các phòng thực hiện cung cấp các dịch vụ đến khách hàng.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất; quản lý tài sản, hồ sơ tài liệu của phòng theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.


 

Xem tin theo ngày