Chức năng, nhiệm vụ phòng HC-TH
Ngày cập nhật 31/03/2016

1. Thực hiện công tác tổ chức, đào tạo:

Giúp Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện qui hoạch, đào tạo CBVC và thực hiện các công việc về quản trị nhân sự toàn Trung tâm.

Theo dõi đánh giá chất lượng viên chức hàng năm.

Thực hiện các thủ tục hợp đồng lao động và sử dụng lao động hợp đồng.

2. Tổ chức công tác Tài chính - Kế toán:

Xây dựng kế hoạch chi theo nguồn kinh phí ngân sách được cấp hàng năm và sử dụng các nguồn thu từ kinh doanh dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Lập kế hoạch xây dựng, sửa chữa lớn tài sản cơ quan; Quản lý giá trị tài sản cơ quan.

Thực hiện việc quản lý thu, chi và thanh toán, quyết toán tài chính của cơ quan cấp trên.

Quản lý tiền mặt và các giấy tờ có giá trị bằng tiền của cơ quan; Thực hiện công tác thủ quỹ cơ quan.

Thực hiện công tác báo cáo tài chính của cơ quan theo quy định của hệ thống kế toán hiện hành.

Giám sát việc thực hiện pháp luật về tài chính, kế toán trong cơ quan.

Tham gia việc chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức và người lao động khác trong cơ quan.

3. Thực hiện công tác quản lý hành chính:

Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan và theo dõi, đôn đốc thực hiện sau khi Giám đốc quyết định.

Tổng hợp, phân tích tình hình và soạn thảo các báo cáo công tác của cơ quan.

Đề xuất và soạn thảo các nội qui, qui định nội bộ của cơ quan trình Giám đốc ban hành và đôn đốc thực hiện sau khi Giám đốc ký ban hành.

Soát xét thể thức các loại văn bản do các phòng ban chuyên môn trong cơ quan soạn thảo.

Quản lý công tác văn thư, lưu trữ, in ấn tài liệu của cơ quan.

4. Tổ chức thực hiện công tác thi đua:

Đề xuất các nội dung, giải pháp thi đua, đăng ký thi đua, theo dõi, đôn đốc các hoạt động thi đua sau khi Giám đốc phê duyệt; báo cáo thi đua, làm thủ tục đề xuất khen thưởng thi đua hàng năm và đột xuất đối với tập thể và cá nhân của Trung tâm.

5. Thực hiện công tác quản lý tài sản công:

Lập và quản lý các sổ sách về tài sản của cơ quan trừ tiền mặt và các giấy tờ có giá trị bằng tiền.

Theo dõi và tiến hành các biện pháp bảo quản, bảo dưỡng, bảo hiểm, kiểm kê tài sản của cơ quan.

Đề xuất và trực tiếp thực hiện việc mua sắm để trang bị mới hoặc thay thế, sửa chữa các loại tài sản của cơ quan.

6. Thực hiện công tác quản trị:

Tổ chức phục vụ đón tiếp khách đến làm việc Trung tâm.

Tổ chức phục vụ cán bộ Trung tâm đi công tác.

Tổ chức công tác thường trực - bảo vệ cơ quan.

Tổ chức các công tác vệ sinh, môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn và phòng chống cháy nổ trong khu vực cơ quan.

Tổ chức thực hiện các công việc tạp vụ.

7. Tham gia việc quản lý tổ chức, viên chức, tài sản, tài liệu của Trung tâm theo quy định của pháp luật:

Tham mưu cho Giám đốc tổ chức triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ Trung tâm.

Tham gia xây dựng các quy chế, quy định, quy trình nội bộ của Trung tâm.

Bảo quản tài sản được giao; lưu trữ hồ sơ và tài liệu trong phạm vi của  Phòng.

Thực hiện các chế độ báo cáo theo chức năng nhiệm vụ được giao và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

Được đề nghị các Phòng đóng góp ý kiến, cung cấp thông tin, tư liệu, tài liệu, số liệu cần thiết phục vụ cho công tác tổ chức hành chính của Trung tâm. Trưởng phòng được Giám đốc Trung tâm ủy quyền ký một số văn bản của cơ quan như: Thông báo nội bộ; Giấy giới thiệu; Giấy đi đường; báo cáo giao ban Trung tâm và các loại giấy tờ giao dịch khác khi Giám đốc giao.

Xem tin theo ngày