Chuẩn kỹ thuật CNTT
 
Kinh nghiệm, mô hình
 
Tài liệu kỹ thuật
Tổng quan về UDDI: Tiêu chuẩn Universal Description, Discovery and Integration (UDDI) – Giao thức Mô tả, Tìm kiếm và Tích hợp tổng quát là một tiêu chuẩn ban đầu được phát triển và duy trì bởi tổ chức Tiêu chuẩn mở tiên tiến cho xã hội thông tin (Advancing open standards for the information society).

...
Tổng quan về SSL: Tiêu chuẩn Secure Socket Layer (SSL) – Giao thức an toàn tầng giao vận là một tiêu chuẩn ban đầu do Netscape Communications phát triển ngay sau khi Trung tâm Quốc gia Ứng dụng siêu máy tính (National Center for Supercomputing Applications - NCSA) phát hành Mosaic 1.0, trình duyệt...
Tổng quan về SOAP: Tiêu chuẩn Simple Object Access Protocol (SOAP) - Giao thức truy cập đối tượng đơn giản là một tiêu chuẩn do tổ chức Hiệp hội Web toàn cầu (World Wide Web Consortium – W3C) phát hành.
Tổng quan về CSS: Tiêu chuẩn Cascading Style Sheets (CSS) – Giao thức định kiểu theo tầng là một tiêu chuẩn được phát triển và duy trì bởi Hiệp hội Web toàn cầu (World Wide Web Consortium – W3C). Ban đầu CSS là một cơ chế xác định kiểu đơn giản cho phép đính kèm kiểu (ví dụ phông, màu sắc và khoảng...
Các tin khác