Tin hoạt động trang TTĐT cấp xã
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2019
Ngày cập nhật 17/09/2019

Thực hiện Công văn số 2380/UBND-VX ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà về việc thực hiện báo cáo công tác kiểm soát TTHC quý III năm 2019. Nay Ủy ban nhân dân phường Hương Xuân báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2019 như sau:

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Về công bố, công khai TTHC

Thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính. UBND phường Hương Xuân đã tiến hành việc niêm yết bộ danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường theo Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh về ban hành Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tại bảng niêm yết của trụ sở cơ quan và trên trang Thông tin điện tử của phường đảm bảo theo quy định tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch.

2. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC

- Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trong quý III/2019 là 1.081 thủ tục, trong đó: Số hồ sơ mới: 1.078 hồ sơ; số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua: 03 hồ sơ.

- Kết quả giải quyết TTHC trong quý III/2019: Số hồ sơ đã giải quyết là 1.073 hồ sơ (trong đó: số hồ sơ giải quyết đúng hạn: 1.073 hồ sơ; số hồ sơ giải quyết quá hạn: 0 hồ sơ); số hồ sơ đang giải quyết: 08.

3. Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC

Trong quý III/2019 UBND phường không nhận được phản ánh, khiếu nại nào của cá nhân, tổ chức trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính khi cá nhân, tổ chức đến liên hệ để giao dịch.

          Công khai địa chỉ, số điện thoại, email tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị:

          Địa chỉ để liên hệ xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo Thông tư 05/2014/TT-BTP:

          - Tên cơ quan: UBND phường Hương Xuân.

          - Số điện thoại: 0234.3557319.

          - Email của phường: huongxuan.huongtra@thuathienhue.gov.vn

          - Trang thông tin điện tử của phường: huongxuan.thuathienhue.gov.vn

4. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC

Công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính được thực hiện chặt chẽ. Ngay từ đầu năm, UBND phường đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2019 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019.

Trên cơ sở căn cứ quy định danh mục hệ thống thủ tục hành chính cấp xã thụ lý giải quyết của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND phường Hương Xuân đã xây dựng Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 02/01/2019 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 và Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 07/01/2019 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019, theo đó công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đã được cán bộ phụ trách đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện thường xuyên.

Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, UBND phường nhận thấy bộ hồ sơ thủ tục hiện nay được áp dụng cơ bản phù hợp, chưa phát sinh vấn đề gì lớn hay rườm rà trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục cho tổ chức, cá nhân.

5. Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC

Công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC được xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, ngoài việc niêm yết công khai TTHC tại trụ sở cơ quan phường, UBND phường thường xuyên chỉ đạo bộ phận Đài truyền thanh của phường tuyên truyền trên hệ thống về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước liên quan đến công tác kiểm soát TTHC và cải cách TTHC hàng tuần thông qua các bản tin, bài viết và chuyên mục tìm hiểu pháp luật. Bên cạnh đó truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC lồng ghép qua các buổi sinh hoạt của Mặt trận, các đoàn thể, tổ dân phố.

6. Về công tác kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC

UBND phường thường xuyên kiểm tra, theo dõi các bộ phận chuyên môn trong việc thực hiện công tác CCHC và kiểm soát TTHC, nhìn chung các bộ phận đã thực hiện tốt công tác theo sự chỉ đạo, điều hành của địa phương và của cấp trên; công tác rà soát văn bản QPPL, kiểm soát TTHC, rà soát, đơn giản hóa TTHC được thực hiện nghiêm túc; việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ phận TN&TKQ được thực hiện khá tốt, việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân khi đến giao dịch được thực hiện đảm bảo 100% trên hệ thống xử lý dịch vụ công tập trung.

7. Một số nội dung khác

Công tác xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện văn bản triển khai nhiệm vụ của địa phương như các Quy định, Quy chế, Kế hoạch, ... đều được rà soát đảm bảo đúng quy định trước khi ký ban hành văn bản. Kết quả trong quý không có văn bản nào ban hành trái thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Xác định công tác kiểm soát TTHC là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nên UBND phường thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở công chức phụ trách kiểm soát TTHC nêu cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Đồng thời tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ của các cấp để nâng cao trình độ chuyên môn, nắm rõ các quy định nhằm triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG       

Nhìn chung, công tác kiểm soát TTHC tại địa phương đã được UBND phường quan tâm, chỉ đạo quyết liệt trên cơ sở bám sát các quy định pháp luật hiện hành. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, liên tục, lâu dài nên trong thời gian qua, UBND phường luôn trực tiếp chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ này. Những kết quả đạt được trong hoạt động cải cách TTHC đã và đang góp phần thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế, xã hội phát triển.

Việc cải cách quá trình giải quyết TTHC được cơ quan triển khai thực hiện có hiệu quả. Tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết quá hạn ngày càng giảm. Tính công khai, minh bạch không ngừng được cải thiện. Trách nhiệm của các bộ phận giải quyết TTHC trong việc giải trình, giải thích việc thực thi pháp luật cho người dân, tổ chức được biết và thực hiện ngày càng được chú trọng.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN ĐẾN

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC trong thời gian đến, UBND phường Hương Xuân tiếp tục triển khai toàn diện các nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, đồng thời tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ mới về cải cách TTHC theo chỉ đạo của các cấp và thực hiện một số nhiệm vụ về kiểm soát quá trình thực hiện giải quyết TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, hướng tới thực hiện một cửa điện tử…

2. Kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức. Tăng cường các giải pháp về công khai, minh bạch gắn với trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức giải quyết TTHC. Thường xuyên, liên tục chuẩn hóa kịp thời nội dung công bố TTHC nhằm công khai, minh bạch tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền địa phương.

3. Đẩy mạnh công tác rà soát, đánh giá TTHC và quy định có liên quan đang còn vướng mắc, bất cập hoặc không còn phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.

4. Tiếp tục nâng cao năng lực cho công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC thông qua việc tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức pháp luật về kiểm soát TTHC.

5. Tăng cường công tác truyền thông, nhằm nâng cao nhận thức của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn phường trong việc tham gia hoạt động giám sát về TTHC. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, ban ngành đoàn thể trên địa bàn về công tác cải cách TTHC.

Văn Tám